pro klienta

Informace pro klienta


< ZPĚT 

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro naši společnost velmi důležitá. V následujícím dokumentu vás informujeme o několika skutečnostech, a to zejména o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, proč je zpracováváme, jak dlouho a jaká jsou vaše práva, to všechno v souladu s požadavky a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobnícha údajů) (dále jen „GDPR").

Kdo je správce?

Správcem osobních údajů je M E T I S s.r.o., se sídlem Bohušovická 541/8, Prosek, 190 00 Praha 9, IČ: 49711644, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 233029 (dále jen „Správce" nebo „My").

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě dotazu nebo v případě uplatnění Vašich práv, která Vám náleží, použijte prosím e-mail: poverenec@metis-cz.eu a/nebo adresu: Bohušovická 541/8, Prosek, 190 00 Praha 9.

Pro koho jsou tyto informace určeny?

V následujících částech Vám poskytujeme informace o našem zpracování Vašich osobních údajů v případě, že jste:

-       Návštěvníkem webové stránky

-       Klientem Bodyactive

Detailní informace jsou uvedeny v relevantní části níže.

 

B.       INFORMACE PRO KLIENTA

B.1 Kdy zpracováváme vaše osobní údaje?

Administrativní činnost související s udržováním našeho vztahu s Vámi

V těchto případech zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

  • identifikační údaje, zejména jméno a příjmení,
  • kontaktní údaje, zejména emailová adresa,
  • údaje o využívání služeb, zejména detaily Vašeho programu,
  • záznamy komunikace, zejména obsah případné emailové komunikace apod.

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro udržování našeho smluvního vztahu a spolupráce s Vámi, včetně odpovědí na Vaše případné dotazy. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR. Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu trvání našeho smluvního vztahu.

V této souvislosti zpracováváme tyto údaje i pro splnění našich právních povinností. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu, po kterou je zpracovávat musíme na základě relevantních zákonů. Mezi tyto zákony patří zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (zejména v souvislosti s účetními doklady).

Vaše identifikační a kontaktní údaje, záznamy komunikace a údaje o využití služeb je nutné zpracovat na základě nezbytnosti pro účely našich oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, a to:

-       za účelem zajištění našich provozních potřeb, které provádíme zejména pro zajištění kvalitního poskytování našich služeb, přičemž našim oprávněným zájmem je v tomto případě efektivní a kvalitní poskytování našich služeb. Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytnou pro dobu trvání našeho smluvního vztahu,

-       za účelem ochrany našich právních nároků v případě, že tyto údaje potřebujeme v případě sporu, přičemž našim oprávněným zájmem je v tomto případě zamezení vzniku újmy na naší straně. Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu trvání našeho smluvního vztahu a dále po dobu trvání promlčecích lhůt našich práv prodlouženou o jeden rok.

Proti tomuto zpracování máte právo vznést námitku, kterou můžete vznést na údaje uvedené v části „Jak nás můžete kontaktovat?".

Publikace údajů o podobě v rámci sociální sítě

V těchto případech zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

  • identifikační údaje, zejména identifikátor v rámci sociální sítě,
  • údaj o podobě, zejména fotografie nebo videozáznamy.

Tyto osobní údaje zpracováváme pouze v případě, že nám udělíte Váš souhlas na základě čl. 6. odst. 1 písm. a) GDPR. Na základě tohoto souhlasu využíváme Vaše fotografie nebo videozáznamy, které zachycují Vaší podobu, a identifikační údaje za účelem budování značky naší společnosti. Vaše osobní údaje můžeme využít zejména v rámci sociálních sítí (např.: na profilu studio_bodyactive na síti Instagram). Vaše údaje můžeme zpracovávat po dobu 4 let od udělení souhlasu. Tento souhlas můžete odvolat s využitím údajů uvedených v části „Jak nás můžete kontaktovat?".

B.2 Kdo Vaše údaje zpracovává a kdo další může mít přístup k Vašim osobním údajům?

Vaše osobní údaje zpracováváme hlavně my jako správce, ale v rámci naší činnosti využíváme i jiné společnosti, které vystupují v pozici zpracovatele. Mezi tyto společnosti patří:

-       účetní, která se stará o naše účetnictví, a to za účelem plnění našich právních povinností,

-       provozovatel informačních systémů, který se stará o naše systémy nebo provozuje rozhraní pro ukládání dat, a to za účelem plnění smlouvy s klientem, provozních potřeb a vedení interní evidence.

Vaše osobní údaje předáváme i jiným osobám, které vystupují v pozici správců údajů. Mezi tyto společnosti patří:

-       provozovatelé sociálních sítí, zejména Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, který provozuje sociální síť Instagram, kterým údaje předáváme na základě Vašeho souhlasu pro publikaci Vašich osobních údajů na této síti, a to za účelem budování značky naší společnosti,

-       orgány veřejné správy v případě, že tyto údaje musíme poskytovat na základě zákona nebo pokud nás o to požádají a my jsme povinni jim vyhovět, a to za účelem plnění právní povinnosti.

B.3 Z jakých zdrojů čerpáme Vaše osobní údaje?

Tyto zpracovávané osobní údaje čerpáme přímo od Vás, a to zejména tak, že nám je přímo poskytnete v rámci komunikace s námi nebo v rámci jiné interakce.

 

 < ZPĚT 


 
edited by N.E.S.P.I  |  tisk stránky  |  mapa webu
© 2009 Metis s.r.o.